Skip to main content

Værd at vide, når du søger en stilling hos Peytz

Baggrundsoplysninger i forbindelse med ansøgning om job hos Peytz

Når du søger en stilling hos Peytz, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er den rette kandidat til en stilling hos Peytz.

 

Du finder vores kontaktoplysninger her:
Peytz,

Rentemestervej 56C

2400 København NV

CVR-nr. 26923549

info@peytz.dk

tlf. 72200101

Når du sender dit CV og ansøgning og eventuelt andet materiale til Peytz, behandler vi dine personoplysninger for at se om din profil matcher den stilling som du har søgt eller der i øvrigt er ledige stillinger i Peytz, som vil matche dine kompetencer. Behandlingen af dine personoplysninger vil bl.a. omfatte opbevaringen af din jobansøgning og dit CV m.v. i vores rekrutteringsdatabase.

Du skal kun give os de personoplysninger i dit CV og din ansøgning, der er relevante for den stilling, du søger. Du skal ikke sende dit CPR-nummer og du skal slette CPR-nummeret fra eksamensbeviser og lignende. Du skal heller ikke give andre personoplysninger vedrørende dit helbred (medmindre det er relevant for den stilling, som du søger, eller hvis du har et særligt skånebehov), oplysninger om nationalitet, familieforhold og andre forhold, der ikke er relevante.

Peytz behandler ikke følsomme personoplysninger om dig, medmindre du selv har givet Peytz disse oplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Dine personoplysninger behandles med henblik på indgåelse af kontrakt i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b), eller for at forfølge Peytz’s legitime interesser i forbindelse med rekruttering af kandidater til ledige stillinger, i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f).

Eventuel henvendelse til tidligere arbejdsgivere sker alene efter forudgående indhentelse af dit skriftlige samtykke.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig og til hvilke formål

Som led i Peytz's rekrutteringsproces behandler Peytz de personoplysninger om dig, som følger af dit CV, ansøgningen og andet materiale, som du måtte have vedlagt som eksempelvis eksamensbeviser, referencer og lignende. Det vil sige, at vi registrerer de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter.


Herudover behandler Peytz personoplysninger om dig, som indsamles hos tredjepart, eksempelvis via LinkedIn (men ikke Facebook og tilsvarende sociale medier), en online søgning eller en tidligere arbejdsgiver, som du måtte have givet samtykke til, at vi indhenter referencer fra.

Processen

Peytz vurderer kandidaternes kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale(r). De kandidater, som ikke er blevet indkaldt til samtale, får meddelelse herom.

I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

I forbindelse med ansættelsessamtalerne behandler Peytz dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b), da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EØS)
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande.

Periode for opbevaring

Peytz opbevarer dine personoplysninger, så længe rekrutteringsprocessen foregår. Ansøgningerne fra kandidater, der ikke har fået ansættelse vil blive slettet hurtigst muligt efter afslutningen af rekrutteringsproceduren og under alle omstændigheder senest 3 måneder efter ansøgningen er modtaget, medmindre ansøgeren har givet særskilt samtykke til, at ansøgningerne opbevares i længere tid (maksimalt 6 måneder), med henblik på at vurdere, om der måtte være andre stillinger, der kan matche din profil. Når disse 6 måneder er forløbet, sletter Peytz oplysningerne, og du skal selv ansøge igen, hvis du ser en relevant opslået stilling eller du ønsker at ansøge uopfordret.

Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe.

Indgivelse af ansøgning

CV, ansøgning og eksamensbeviser og andet relevant materiale skal uploades på Peytz’s rekrutteringssystem via hjemmesiden. Ansøgninger, der sendes til andre mailadresser hos Peytz vil blive slettet af hensyn til overholdelse af persondatareglerne.

Dine rettigheder som registreret

Som registreret har du ret til:

- at få indsigt i de personoplysninger, Peytz behandler om dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15. Det vil sige, at du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

- at få personoplysninger om dig berigtiget, hvis disse er urigtige, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 16. Det vil sige, at du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

- sletning, hvis nogle nærmere betingelser er opfyldte (retten til at blive glemt), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17. Du har i de fleste tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Som udgangspunkt sletter vi alle ansøgninger mv. fra kandidater, der ikke tilbydes et job, medmindre de pågældende giver os lov til at behold ansøgning mv. i op til 6 måneder.

- begrænsning af behandling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 18. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

- at transmittere oplysninger (dataportabilitet), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 20. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

- indsigelse, jf. forordningens artikel 21. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder eller til denne politik, kan du rette henvendelse til info@peytz.dk.

Klage

Hvis du ønsker at indgive en klage over Peytz’s behandling af dine personoplysninger, kan du skrive til info@peytz.dk.

Du kan også klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:


Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300, København K
Telefonnummer: +45 33 19 32 00
Email: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ændringer til politikken

Denne politik kan opdateres efter behov, eksempelvis i forbindelse med ny praksis. Du finder datoen for den seneste version i bunden af dette dokument. I det omfang ændringerne af politikken betragtes som væsentlige, vil du blive udtrykkelig informeret herom på vores Peytz’s hjemmeside